Chełmża: samorząd inwestuje korzystając z zewnętrznych dotacji

Chełmża z powodzeniem wykorzystuje szansę, jaką stwarzają środki zewnętrzne (fot. Łukasz Piecyk)

Miasto z powodzeniem zabiega o pozyskiwanie dotacji zewnętrznych ze źródeł unijnych i rządowych. Dzięki nim zrealizowano wiele inwestycji wspierających rozwój lokalny Chełmży. Równie wiele przedsięwzięć jest obecnie w toku lub ich realizację magistrat dopiero planuje. 

Dowody na skuteczność tej strategii widać w wielu wymiarach. W ostatnich latach Chełmża szczególnie skutecznie korzystała ze środków unijnych. W unijnej perspektywie finansowej na lata 2007-2013 na realizację zadań inwestycyjnych pozyskano blisko 15 mln zł. Wsparcie przeznaczono przede wszystkim na rozwój infrastruktury drogowej, kanalizacyjnej, edukacyjnej i rekreacyjnej. Zapoczątkowane w minionej perspektywie starania kontynuowane są także w nowym okresie programowania obejmującym lata 2014-2020. 

Inwestycje w infrastrukturę  

Dzięki funduszom europejskim zrewitalizowano strefę śródmiejską w okolicach Jeziora Chełmżyńskiego, zwłaszcza zaś całkowicie odnowiono Bulwar 1000-lecia. Inwestycja objęła m.in. wymianę nawierzchni drogowej, chodników i parkingów wszystkich ulic położonych w sąsiedztwie Bulwaru 1000-lecia oraz samego bulwaru, gdzie powstała także ścieżka rowerowa i tereny rekreacyjne. Dzięki przedsięwzięciu sfinansowanemu w ponad połowie ze środków unijnych przywrócono estetyczną wartość infrastruktury publicznej w strefie pomiędzy zabudowaniami zabytkowego centrum miasta a brzegiem Jeziora Chełmżyńskiego. W dalszym etapie realizacyjnym projektu rewitalizacji śródmieścia zagospodarowano tereny zielone wokół Bulwaru 1000-lecia, udostępniono nowe parkingi i toaletę publiczną. Dzięki kompleksowej rewitalizacji obszar stał się przyjazny mieszkańcom oraz turystom i dziś sprzyja rekreacji. Środki zewnętrzne pozyskane na te inwestycje wyniosły ponad 3,5 mln zł i pochodziły z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Dzięki pieniądzom pozyskanym z tego samego źródła wybudowano także pomost spacerowy łączący Bulwar 1000-lecia z aleją biegnącą wzdłuż przeciwległego brzegu Jeziora Chełmińskiego. To tylko jedna z finansowanych z europejskich funduszy inwestycji służących wypoczynkowi, turystyce i rekreacji. 

W ramach perspektywy finansowej 2007-2013 sporych inwestycji doczekały się także inne płaszczyzny infrastrukturalne, zwłaszcza infrastruktura drogowa. Zmodernizowano zabytkową ul. Tumską, wybudowano m.in. ulice Traugutta, Broniewskiego i Kościuszki. W kolejnych latach tempo inwestycji w infrastrukturę drogową zostało utrzymane: największym przedsięwzięciem była budowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Reja, Konopnickiej, Żeromskiego i Pułaskiego. Modernizacji poddano nawierzchnię ul. ks. Skargi. W ubiegłym roku rozbudowano również oświetlenie uliczne, którym objęto obszar dwóch osiedli domów jednorodzinnych przy ulicach Dorawy, Depczyńskiego i Szczepańskiego oraz przy ulicach Turystycznej, Pensjonatowej, Widokowej i Wczasowej.

Pośród inwestycji infrastrukturalnych warto także wspomnieć o projekcie kompleksowej budowy i modernizacji miejskiej kanalizacji sanitarnej i deszczowej, który otrzymał 6,5 mln zł dofinansowania w ramach unijnego Funduszu Spójności. Z kolei w najbliższych latach największym przedsięwzięciem będzie rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

Sport, edukacja, przedsiębiorczość 

Z unijnych źródeł współfinansowano remonty i termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, m.in. szkół i przedszkoli. W najbliższym czasie czeka nas modernizacja energetyczna np. Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 3, basenu w Ośrodku Sportu i Turystyki. Obecnie trwają m.in. prace modernizacyjne w budynku przystani Chełmżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego 1927. Zakres remontu obejmuje termomodernizację oraz przebudowę parteru budynku, by dostosować go do potrzeb osób niepełnosprawnych. Środki na tę inwestycję pozyskano z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Rozwój infrastruktury obiektów sportowych jest jednym z priorytetów magistratu. Poza wspomnianą przebudową przystani kompleksowej modernizacji poddano budynek Klubu Sportowo-Turystycznego „Włókniarz”. W ubiegłym roku przystąpiono też do budowy zaplecza szatniowo-socjalnego przy Stadionie Miejskim w Chełmży, która sfinansowana będzie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości blisko 0,5 mln zł.

– To, co dotychczas pełniło funkcję zaplecza Stadionu Miejskiego, jest absolutnie niewystarczające. Nowe zaplecze spełniać będzie wszelkie normy i prawne wymagania oraz służyć potrzebom przede wszystkim klubu piłkarskiego Legia Chełmża, ale także innych klubów sportowych, które będą miały zajęcia na Stadionie Miejskim. W przyszłości istnieje możliwość rozbudowy budynku – mówi burmistrz Chełmży Jerzy Czerwiński. Termin zakończenia budowy przewidziano na październik 2018 r.

Z kolei jednym z większych przedsięwzięć w zakresie infrastruktury oświatowej jest remont i modernizacja części pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych. Powstaną w niej nowe oddziały Przedszkola Miejskiego nr 2.
– Chodzi o zwiększanie liczby miejsc przedszkolnych w mieście. Przybędzie nam ok. 50 nowych miejsc – mówi Jerzy Czerwiński. – Mam nadzieję, że to wyczerpie potrzeby miasta w zakresie wychowania przedszkolnego na okres najbliższych 5-10 lat. 

Warto wspomnieć również o działaniach miasta na rzecz wspierania przedsiębiorczości, takich jak dotacje na tworzenie nowych biznesów i rozwijanie już istniejących przedsiębiorstw. Przewiduje się też utworzenie niewielkiego inkubatora przedsiębiorczości. Ożywieniu przedsiębiorczości sprzyja także związane z rewitalizacją zagospodarowanie przestrzeni miejskiej, którego liczne przykłady wymieniono wyżej. 

Obecna perspektywa finansowa zapowiada się równie owocnie pod względem pozyskanych funduszy europejskich jak opisana tu poprzednia. Przyczyni się do tego m.in. dywersyfikacja źródeł finansowania, zakładająca aplikowanie o środki w ramach różnych funduszy. Aktywność inwestycyjna Chełmży nie ogranicza się jednak wyłącznie do pozyskiwania środków europejskich – równie istotnym źródłem finansowania miejskich inwestycji są rozliczne dotacje z budżetu państwa i innych jednostek samorządowych. 

Pomoc społeczna

W projektach unijnych uczestniczy także Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

– Za pieniądze z UE zrealizował m.in. projekt systemowy „Aktywizacja społeczno-zawodowa szansą na niezależność” w latach 2009-2013. Ogółem w tych latach zrealizowano projekty systemowe za ponad 1 mln zł – informuje Hanna Maciejewska, kierowniczka MOPS-u. – W lipcu ubiegłego roku podpisaliśmy umowę o dofinansowanie projektu „Nie bądź samotny” skierowany do mieszkańców Chełmży, którzy ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania podstawowych czynności dnia codziennego. W rezultacie od października ubiegłego roku do sierpnia 12 osobami opiekują się 3 opiekunki. Całkowity koszt tego projektu to ponad 130,5 tys. zł, a wkład finansowy gminy to jedynie ok. 13 tys. zł – informuje Hanna Maciejewska.

MOPS jest też realizatorem projektu „Strefa Miejskich Inspiracji – program przeciwdziałania dziedziczeniu ubóstwa na terenie Chełmży”, w ramach którego opracowuje się kompleksowy model przeciwdziałania dziedziczeniu biedy, który zostanie później włączony do polityki lokalnej. Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie ok. 735 tys. zł. Obecnie model czeka na zatwierdzenie przez ministerstwo.