Gimnazjaliści w podstawówkach

Temat reformy edukacji wciąż wywołuje niesamowite emocje, szczególnie wśród środowiska szkolnego. Samorządy jednak, nie bacząc na nastroje, musiały ustalić, jak od 1 września będzie wyglądała oświata w ich gminach.

Wszystkie samorządy z powiatu toruńskiego przygotowały już uchwały dotyczące projektów sieci szkół w gminach. Przegłosowane przez radnych „ustalenia” wysyłane są do Kuratorium Oświaty i związków zawodowych, które to opiniują dostarczone dokumenty. Jak informują Małgorzata Oborska, kujawsko-pomorski wicekurator oświaty oraz Tadeusz Dąbrowski, dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, do minionej środy do instytucji wypłynęły dokumenty z wszystkich samorządów naszego województwa (167 uchwał). Kurator wydał opinię do 113 uchwał, 59 z nich zaopiniował pozytywnie, 54 uzyskało opinie pozytywne, ale warunkowe. Kuratorzy nanieśli na nie poprawki (m.in. literówki, błędne daty, czy nazwy instytucji), które muszą zostać uwzględnione przez samorządy w podejmowaniu kolejnej uchwały dotyczącej sieci szkół.

– Uważam, że proces przesyłania i oceniania uchwał intencyjnych przebiegł bardzo dobrze – przyznaje Tadeusz Dąbrowski. – Nie zakładałem większych problemów ze współpracą z samorządami. Odbyliśmy wiele spotkań i konsultacji dotyczących nowej reformy. Każdy przedstawiciel samorządu mógł do nas zadzwonić, bądź zwrócić się z pytaniami na piśmie.

Poniżej przedstawiamy plany na gminne plany sieci szkół podstawowych i gimnazjów przystosowane do nowego ustroju szkolnego.

W gminie Chełmża radni zdecydowali, by gimnazjum w Pluskowęsach włączyć do Szkoły Podstawowej w Zelgnie, natomiast gimnazjum w Głuchowie włączyć do SP w Kończewicach.

– W naszej gminie są cztery szkoły podstawowe: w Grzywnie, Kończewicach, Sławkowie i Zelgnie – mówi wójt Jacek Czarnecki. – Gimnazja zostaną włączone w struktury szkół podstawowych, gdyż przeprowadzona analiza demograficzna na terenie gminy pokazała, że utworzenie sześciu podstawówek jest nieuzasadnione.

W gminie miejskiej Chełmża gimnazjum nr 1 włączono w strukturę SP nr 3 w Chełmży.

– Podstawówka nr 5 z siedzibą w Chełmży ze względów lokalowych i w okresie przejściowym, tj. do roku 2021, będzie ośmioletnią szkołą podstawową o strukturze organizacyjnej kl. I-VI – informuje burmistrz Jerzy Czerwiński – Uczniowie tej szkoły kontynuować będą naukę w klasach VII i VIII w SP nr 3.

Ważną informacją jest fakt, że tzw. zerówki będą zorganizowane w SP nr 3 i w SP nr 2 do czasu adaptacji budynku przy ul. Hallera 21 na przedszkole.

– Zmiana w ustroju szkolnym spowoduje większe wydatki finansowe w związku z kosztami związanymi ze zmianami w strukturach zatrudnienia – dodaje. – A także kosztami związanymi z doposażeniem pracowni przedmiotowych i pomieszczeń dla oddziałów edukacji wczesnoszkolnej.

W gminie Czernikowo działa pięć szkół podstawowych i Zespół Szkół w Czernikowie (gimnazjum i LO). Podstawówki staną się ośmioletnimi SP, a ZS stanie się czteroletnim LO. Niedawno wójt Zdzisław Gawroński wydał dokument dotyczący sieci szkół w gminie.

– Docierają do mnie sygnały od radnych, sołtysów oraz rodziców dzieci uczęszczających do lokalnych szkół, iż przekazywane są różne, niemające odzwierciedlenia w rzeczywistości treści dotyczące wdrożenia reformy oświaty w gminie Czernikowo – informuje wójt. – W dniu 17 lutego 2017 roku zorganizowano posiedzenie wspólne komisji rady gminy Czernikowo, którego tematem było wdrożenie reformy oświaty. Ani ja, ani nikt z obecnych radnych nie wspomniał o ewentualnej koncepcji likwidacji lub ograniczenia struktury (do poziomu I-III lub I-IV) szkół podstawowych funkcjonujących na terenie gminy.

Dodaje, że przedstawił trzy możliwe rozwiązania w zakresie organizacji sieci szkół, z uwzględnieniem danych demograficznych i istniejącej bazy lokalowej. Zapewnia, że w żadnym z nich nie było mowy o likwidacji lub ograniczeniu struktury którejkolwiek ze szkół. Po długiej dyskusji przeprowadzono głosowanie, w którym większość radnych opowiedziała się za rozwiązaniem pierwszym, tj., przekształceniem wszystkich obecnych 6-klasowych szkół podstawowych w szkoły 8-klasowe.

– Informacje o tym, że będą zamykane niektóre szkoły podstawowe, są nieprawdziwe – nie ukrywa oburzenia wójt. – To niezrozumiałe i przykre, że takie doniesienia szerzą niektórzy radni, obecni na piątkowym posiedzeniu komisji i znający wynik ustaleń. Wzbudza to zupełnie niepotrzebne emocje wśród mieszkańców gminy.

Projekt uchwały dotyczącej sieci szkół można znaleźć na stronie Urzędu Gminy w Czernikowie.

W gminie Lubicz SP nr 1 w Lubiczu Dolnym zostanie zmieniona w 8-letnią podstawówkę, podobnie będzie z SP w Młyńcu Pierwszym, z SP w Gronowie i z SP w Złotorii. Również Zespół Szkół w Lubiczu Górnym oraz Zespół Szkół w Grębocinie staną się ośmioletnimi SP, natomiast działające w nich gimnazja będą powoli wygaszane.

W gminie Łubianka temat nowej reformy zaczęto wnikliwie badać już w roku ubiegłym. Przeanalizowano wszystkie aspekty sprawy – finansowe, demograficzne, lokalowe i kadrowe, rozważając wszystkie możliwe warianty nowego ustroju szkolnego. Na kilka dni przed ostatnią sesją rady gminy, zasiadający w niej rajcy spotkali się, by omówić przygotowane przez wójta Jerzego Zająkałę propozycje. Spotkanie było burzliwe, czego odzwierciedleniem była podjęta na sesji uchwała.

– Nasza analiza wykazała, że najbardziej optymalnym wyjściem będzie oparcie nowego ustroju szkolnego na 4 szkołach podstawowych, czyli 4 obwodach szkolnych – wyjaśnia wójt. – To jednak spowodowałoby, że jedna z placówek łączyłaby dwa obiekty – w Brąchnowie i Warszewicach. W tej pierwszej uczyłyby się dzieci z klas 4-8, a w Warszewicach oddziały 0-3 oraz przedszkole. Radni jednak nie zaaprobowali tego wariantu.

Dodał, że już wcześniej słyszał wyraźne sygnały od środowiska szkolnego, by w każdym z sołectw, w których znajdują się obecnie obiekty szkolne były „pełne” szkoły, tj. dla klas 0-8. Tak też zdecydowali radni. Podjęli uchwałę o 5 obwodach szkolnych, zatem i w Warszewicach, i w Brąchnowie, jak też w pozostałych miejscowościach: Łubiance, Pigży i Wybczu zorganizowane będą szkoły podstawowe dla uczniów od klasy 0 do 8.

– Pierwszą słabością tego wariantu będzie trudność w zorganizowaniu ciągłości edukacji dla dzieci, bowiem w niektórych rocznikach klas nie będzie, albo będą liczyć 4 lub 5 uczniów – mówi. – Wiązać się to będzie z nadmiernym stresem u dzieci. Nie nauczymy ich też pracy zespołowej, bo cóż to za zespół liczący 4 osoby?

Kolejną bolączką gminy będą finanse. Przez funkcjonowanie 5, a nie 4 szkół koszty utrzymania oświaty w gminie wzrosną o 1 mln zł. Dotychczas gmina dokładała ponad 1,5 mln zł, a za rok będzie to 2,5 mln zł.

– Większą część tej kwoty stanowić będą płace dla nauczycieli, bowiem przy 5 placówkach będziemy musieli zatrudnić więcej osób – wyznaje. – W systemie 4-obwodowym zapewnilibyśmy pracę wszystkim aktualnie zatrudnionym nauczycielom. Już dziś mamy duży deficyt w budżecie, powstały poprzez kredyty potrzebne na realizację ambitnego planu inwestycyjnego, dofinansowanego ze środków zewnętrznych. I tak musielibyśmy liczyć każdą złotówkę, a od września dojdzie nam kolejny problem. Po około roku od wdrożenia systemu 5-obwodowego zrobimy jego szczegółową analizę. Mam nadzieję, że wówczas wśród radnych nastąpi „otrzeźwienie” , kiedy zobaczą, jak trudno jest nam łożyć tak duże pieniądze na szkoły oraz jak naprawdę będzie wyglądało uczenie dzieci w klasach 3- 4 osobowych.

W gminie Łysomice podstawówki w Ostaszewie i Świerczynkach staną się 8-letnimi, zaś Zespoły Szkół w Łysomicach i Turznie również będą 8-letnimi SP.

Od 1 września w gminie Obrowo lokalizacje czterech publicznych szkół podstawowych pozostają bez zmian.

– Jedynie w jednym przypadku zamierzamy przyłączyć Szkołę Podstawową w Dobrzejewicach do obecnego Zespołu Szkół oraz włączyć klasy istniejącego gimnazjum do Liceum Ogólnokształcącego (powstaje zespół szkół SP i LO) z lokalizacją w budynkach obecnej Szkoły Podstawowej i obecnego Zespołu Szkół – wyjaśnia wójt Andrzej Wieczyński. – Jest to rozwiązanie optymalne, nie stwarzające żadnych problemów z pogorszeniem warunków nauki. Wręcz odwrotnie – budynek ZS jest nowoczesny z przestronnymi salami dydaktycznymi i pracowniami.

W okresie przejściowym nauczanie będzie realizowane w obydwu budynkach. Po wygaszeniu gimnazjum w budynku po podstawówce, w miarę posiadanych środków finansowych, gmina zamierza utworzyć publiczne przedszkole samorządowe oraz klubik dziecięcy. Wszyscy dyrektorzy z gminy Obrowo zostali zobowiązani do opracowania organizacji szkół na rok szkolny 2017/18 tak, aby wszyscy nauczyciele pracujący na czas nieokreślony znaleźli zatrudnienie.

W gminie Wielka Nieszawka SP w Małej Nieszawce i SP w Cierpicach staną się 8-letnimi szkołami podstawowymi. Do placówki w Cierpicach zostanie też włączone gimnazjum, aż do jego wygaśnięcia.

W gminie Zławieś Wielka żadna ze szkół nie będzie zlikwidowana, pozostają więc ośmioletnie SP w: Górsku, Łążynie, Przysieku, Rzęczkowie, Siemoniu i Złejwsi Wielkiej. Gimnazja w Górsku, Rzęczkowie i Złejwsi Wielkiej zostaną włączone do podstawówek w tych miejscowościach.