Gmina Czernikowo: Inwestycyjny rozmach, choć dochody skromne 

Gmina Czernikowo nie zwalnia tempa rozwoju już od dekady (fot. nadesłane)

Gmina Czernikowo jest jedną z najuboższych w Polsce – wpływy z podatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca są tu dwukrotnie niższe niż średnia krajowa. Okazuje się jednak, że nawet w tak niesprzyjających warunkach dochodowych można pozostawać w znakomitej kondycji inwestycyjnej. Ogromna w tym zasługa dofinansowań z zewnątrz – gmina Czernikowo pozostaje w tym względzie lokalnym liderem od wielu lat i wykazuje się niemal stuprocentową skutecznością w ich pozyskiwaniu. Taka strategia przynosi wymierne efekty – dowody widać na każdym kroku. Przyjrzyjmy się, jak zmieniła się infrastruktura gminna w ostatnim czasie.  

Boom inwestycyjny trwa w gminie Czernikowo od ponad dekady i ściśle powiązany jest z możliwością pozyskiwania finansowego wsparcia z zewnątrz, zwłaszcza ze środków unijnych, ale także innych podmiotów krajowych i wojewódzkich. W latach 2007-2017 ze środków unijnych, państwowych, marszałkowskich i wojewódzkich gmina Czernikowo pozyskała niemal 45 mln zł na realizację blisko stu przedsięwzięć. Wsparcie to stanowiło ponad połowę całkowitej wartości przedmiotowych projektów. Gdy dodamy do tego ponad 6 mln zł przeznaczonych na inwestycje sfinansowane w całości ze środków własnych, otrzymamy ponad 90 mln zł. Średnia wysokość budżetu gminy w tym okresie wynosiła nieco ponad 30 mln zł. W tym kontekście kwota wydatków inwestycyjnych stanowi powód do dumy, a ogromna w tym zasługa właśnie skuteczności w aplikowaniu o dofinansowania zewnętrzne. Jej skutki możemy podziwiać z każdym dniem, przemieszczając się nową drogą czy chodnikiem, posiadając przyłącze kanalizacyjne lub przydomową oczyszczalnię ścieków, korzystając z dobrodziejstw świetlic, centrów kultury, boisk i placów zabaw, ucząc się w systematycznie doposażanych placówkach oświatowych. W ramach unijnej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 środków do rozdysponowania jest już mniej i zakres możliwości ich pozyskiwania też jest węższy. Władze wciąż jednak dążą do maksymalizacji rozwoju gminy Czernikowo i łatwo dostrzeżemy efekty tej polityki.

Modernizacje dróg
Gmina Czernikowo od lat bierze udział w licznych konkursach w ramach tzw. schetynówek, czyli Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (zastąpionego dziś przez Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020), obejmującego dofinansowanie z budżetu państwa remontów dróg powiatowych i gminnych. Wiele z tych przedsięwzięć okazało się infrastrukturalnymi sukcesami, trwale poprawiając bezpieczeństwo ruchu drogowego w gminie. Wybudowano wiele kilometrów dróg – wśród najbardziej znaczących warto wymienić przebudowy i remonty dróg gminnych Wygoda-Steklinek, w Makowiskach, Liciszewach oraz wielu czernikowskich ulic. Niektóre odcinki wyremontowano dzięki środkom własnym, inne w ramach „schetynówek” oraz innych programów, np. w ramach wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. W ubiegłym roku zmodernizowano też drogę Steklinek-Jackowo, gdzie położono nową nawierzchnię i wykonano obustronne pobocza oraz zatokę autobusową. Wartość przedsięwzięcia wyniosła ok. 815 tys. zł. Połowa kosztów pochodziła ze środków Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020. Także w ubiegłym roku zakończono przebudowę ulic: Toruńskiej, Cichej, Kwiatowej oraz Strumykowej w Czernikowie. Zmodernizowano cztery odnogi ul. Strumykowej, ul. Cichą, która pozwala teraz na komfortowy dojazd do Przedszkola „Słoneczko”, część ul. Kwiatowej, a także odcinki ul. Toruńskiej prowadzące w kierunku Zygmuntowa. To przedsięwzięcie było konieczne z powodu trwającej tam intensywnej rozbudowy mieszkaniowej. Całkowita wartość inwestycji wyniosła ok. 1,6 mln zł, z czego ponad 60 proc. pokryje dotacja ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Ten rok również upłynie pod znakiem inwestycji drogowych. Najważniejszą będzie przebudowa drogi gminnej w Kiełpinach, gdzie powstanie nowa nawierzchnia o szerokości 5 m. Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości połowy całkowitych kosztów inwestycji. Wkład własny gminy wyniesie ok. 982,5 tys. zł, drugie tyle pochodzić będzie ze środków Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020.  

Inwestycje w oświatę 
Ostatnie lata znacząco odmieniły gminną infrastrukturę oświatową. Wszystkie obiekty szkolne są systematycznie remontowane i w dobrym stanie technicznym. Wśród niedawnych inwestycji warto wymienić przebudowę i remont budynku Szkoły Podstawowej w Czernikowie wraz z jego termomodernizacją czy rozbudowę Zespołu Szkół w Czernikowie o obiekt dydaktyczno-widowiskowy, które uzyskały finansowe wsparcie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2014. Z kolei pieniądze z Ministerstwa Sportu i Turystyki umożliwiły remont sali gimnastycznej przy czernikowskiej podstawówce, oddanej do użytku w marcu 2017 r. Gmina skutecznie aplikowała też o środki m.in. na doposażenie pracowni tematycznych w Zespole Szkół w Czernikowie oraz oddziałów przedszkolnych. W ubiegłym roku dofinansowanie uzyskał projekt adaptacji części pomieszczeń Zespołu Szkół na potrzeby Przedszkola Publicznego, które w najbliższym czasie tam właśnie się przeniesie. Całkowity koszt projektu to ok. 1,3 mln zł, z czego ponad 1 mln zł wyniesie dotacja dla gminy.  

Kultura, sport i ekologia
Środki zewnętrzne pozwoliły zrealizować również wiele innych inwestycji, m.in. w dziedzinie kultury, sportu i ekologii. Dziś na terenie gminy funkcjonują Wiejski Dom Kultury w Mazowszu, Centrum Integracji Kulturalnej w Czernikowie, świetlice wiejskie w Czernikowie, Steklinku, Steklinie, Osówce i Witowążu. Systematycznie poszerzana jest baza sportowa, a co roku samorząd buduje kolejne place zabaw i siłownie zewnętrzne. Szczególny nacisk gmina kładzie na ekologię. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wybudowanych zostanie sto biologicznych oczyszczalni przy gospodarstwach domowych, co stanowi kontynuację przedsięwzięć realizowanych konsekwentnie od dwunastu lat. Z możliwości budowy oczyszczalni wyłączeni zostali mieszkańcy terenów aglomeracji, czyli sołectwa Czernikowo. Mieszkańcy tego obszaru zostali jednak także objęci planami znaczących usprawnień w zakresie wodno-kanalizacyjnym. W 2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie rozbudowy oczyszczalni ścieków w Czernikowie. Koszt inwestycji to ponad 8 mln zł, z czego trzecią część stanowić ma unijne wsparcie. Celem inwestycji jest kompleksowa przebudowa i rozbudowa istniejącego układu oczyszczania ścieków, zmniejszenie oddziaływania oczyszczalni na stan powietrza atmosferycznego oraz doprowadzenie ścieków komunalnych odprowadzanych z gminy do stanu i składu umożliwiającego ich wprowadzenie do środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami. Trudno nie dostrzec proekologicznego wymiaru innego przedsięwzięcia – zamknięte wysypisko śmieci w Jackowie udało się zrekultywować, pozyskując 95 proc. dotacji ze środków unijnych. Przywrócono wartość przyrodniczą tego terenu, udostępniając go mieszkańcom. Powstała tam infrastruktura, która umożliwia prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie ekologii, ochrony środowiska oraz racjonalnego gospodarowania odpadami. A już w 2018 r. kosztem niemal 0,5 mln zł utworzona zostanie edukacyjno-ekologiczna ścieżka edukacyjna „Szlakiem natury, szlakiem przeszłości”, zaś na energooszczędne wymieniona zostanie spora część opraw ulicznego oświetlenia. Na obie inwestycje ze środków RPO WK-P łącznie pozyskano blisko 1 mln zł.