Jednogłośne „Tak” dla wójta Obrowa

Radni gminy Obrowo po raz kolejny nie mieli najmniejszych wątpliwości: absolutorium należy się wójtowi Andrzejowi Wieczyńskiemu w 100 procentach. (fot. nadesłane)

Absolutorium jest aktem prawnym, którego dokonuje uprawniony organ na podstawie sprawozdania rachunkowego. Udzielenie absolutorium oznacza, że w określonym czasie nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości działania finansowego organu wykonawczego. Absolutorium to zatem brak zastrzeżeń do prowadzonej przez dany organ gospodarki finansowej.  

Wójtowi Obrowa Andrzejowi Wieczyńskiemu udzielono absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2017. To kolejne absolutorium i po raz kolejny jednogłośne. Rada Gminy w Obrowie udzieliła go jednak już po raz ostatni w tej kadencji, która, jak wiadomo, w związku z jesiennymi wyborami powoli dobiega końca. 

W dokumencie uwzględniono szereg realizowanych na terenie gminy Obrowo inwestycji, służących przede wszystkim poprawie warunków bytowych mieszkańców. Podkreślono, że stwarzają one dogodne warunki dla rozwoju działalności gospodarczej.  

Wydatki, które poniosła gmina w roku ubiegłym, były imponujące, a przede wszystkim spożytkowane zostały racjonalnie i zgodnie z najważniejszymi priorytetami mieszkańców. 

Z budżetu gminy w 2017 r. wydatkowano ponad 2,4 mln zł na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, natomiast 4,2 mln zł na budowę i modernizację dróg gminnych. Doszło również do realizacji zadań dotyczących m.in. budowy chodników, a także oświetlenia ulicznego. W sumie na same tylko inwestycje wydatkowano z budżetu gminy środki w wysokości 11,8 mln zł. 

To oczywiście nie koniec wydatków, na jakie spożytkowała dostępne środki gmina. 

W Obrowie dofinansowano również m.in.: cztery niepubliczne przedszkola, budowę oczyszczalni przydomowych, kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła. Z kolei oświata w roku ubiegłym „kosztowała” gminę 25,8 mln zł, a pomoc społeczna 2,5 mln zł. W dziale „Rodzina” wydatkowano ponad 20,3 mln zł (w tym uwzględniono realizację świadczeń wychowawczych Programu 500+, który wyniósł 14,3 mln zł). 

– Regionalna Izba Obrachunkowa oraz Komisje Rady Gminy w Obrowie zaopiniowały wykonanie budżetu w gminie Obrowo za rok 2017 pozytywnie – mówi skarbnik gminy Joanna Faleńska.