Pomoc po suszy. Rozmawiamy z Jolantą Sobecką

Jolanta Sobecka dyrektorką ARiMR została w lipcu.

Rolnicy poszkodowani w tym roku przez suszę lub powódź będą mogli ubiegać się o pomoc rządu. Jak skutecznie uzyskać wsparcie? O tym mówi Jolanta Sobecka, dyrektorka Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Toruniu, w rozmowie z Piotrem Gajdowskim.

Minister rolnictwa zadeklarował „bezprecedensową pomoc” po tegorocznej suszy. Jak duży jest to problem w naszym województwie w porównaniu do skali całego kraju?  

Trudno na razie precyzyjnie oszacować, jak duże szkody w naszym regionie wyrządziła susza. Taki bilans będziemy mogli zrobić, gdy wpłyną do nas wnioski o udzielenie wsparcia. Nie wiemy jeszcze, kiedy to będzie – termin zostanie podany na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem przyjmowania wniosków. Na razie wojewoda kujawsko-pomorski powołał 144 komisje do szacowania strat w wyniku suszy, zatem komisje działają we wszystkich gminach województwa. Na ten moment zaledwie kilka komisji zakończyło szacowanie strat. Ze względu na trwające wciąż prace komisji nie ma możliwości podania powierzchni upraw kwalifikującej się do uzyskania wsparcia.

Jak poszkodowani rolnicy mogą ubiegać się o pomoc rządu?

Rolnicy, którzy będą mieli oszacowane przez komisje szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem suszy lub powodzi, będą mogli ubiegać się w Biurach Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o pomoc w formie dotacji na powierzchnię upraw, w których wystąpiły szkody. Protokół oszacowania szkód od ubiegłego roku należy sporządzić na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Posiadanie protokołu podpisanego przez wojewodę stanowi warunek konieczny w procesie ubiegania się o pomoc.

Jakie przewidziano formy tej pomocy? 

Zgodnie z niedawnym rozporządzeniem Rady Ministrów dotacja będzie udzielana poza formułą pomocy de minimis (czyli takiej, która nie wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej ze względu na jej niewielką wartość, niepowodującą naruszenia konkurencji na rynku) w przypadku, gdy szkody spowodowane tegoroczną suszą lub powodzią oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę będą wynosić powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym, albo w ramach formuły pomocy de minimis w przypadku, gdy powyższe szkody będą wynosić nie więcej niż 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej lub średniej rocznej produkcji roślinnej.  Pomoc będzie pomniejszana o 50 proc., jeżeli w dniu wystąpienia szkód w uprawach rolnych co najmniej 50 proc. powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem łąk i pastwisk, nie było ubezpieczonych co najmniej od jednego z wymaganych ryzyk, m.in. suszy, gradu, huraganu czy ujemnych skutków przezimowania. Stawkę pomocy na 1 ha ogłosi minister właściwy do spraw rolnictwa nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem terminu składania do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosków o przyznanie pomocy.  

Susza to wyjątkowa sytuacja. Jakiego rodzaju porad może jednak szukać rolnik w ARiMR na co dzień?

To prawda. Susza wywołuje niezwykle dotkliwe skutki w uprawach. W każdych okolicznościach rolnicy mogą jednak liczyć na wsparcie pracowników ARiMR. Pomimo iż działalność Agencji nie polega na doradztwie, to mocno angażujemy się w działalność informacyjną związaną z szerzeniem wiedzy na temat dostępnych form wsparcia. Dotyczy to zarówno szkoleń dla potencjalnych wnioskodawców, jak też pracowników doradztwa rolniczego. ARiMR prowadzi więc działania informacyjne na szeroką skalę. Przed każdym naborem wniosków staramy się organizować tzw. drzwi otwarte, podczas których zainteresowane osoby mają możliwość uzyskania szczegółowych informacji na temat form pomocy i sposobu przygotowywania dokumentów aplikacyjnych. W każdym Oddziale Regionalnym oraz Biurach Powiatowych funkcjonują punkty informacyjne, których pracownicy poprzez bezpośredni lub telefoniczny kontakt udzielają szczegółowych informacji na temat działalności ARiMR oraz realizowanych przez nią działań. Dodatkowo bierzemy czynny udział w branżowych targach oraz innych wydarzeniach organizowanych przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego czy jednostki samorządu terytorialnego, na które jesteśmy zapraszani. 

Bieżące informacje na temat funkcjonowania ARiMR oraz dostępnych form wsparcia zamieszczane są na stronie internetowej – tam można też znaleźć niezbędne dokumenty aplikacyjne.