Przymiarki do powiatowego budżetu na 2016 rok

W przygotowanym przez Zarząd planie budżetowym na 2016 rok dochody szacuje się na poziomie 76,5 mln zł, natomiast wydatki na nieco ponad 76,6 mln zł. 85% tej kwoty pochłoną wydatki bieżące, a pozostałe 15% – majątkowe.

Na inwestycje zaplanowano w budżecie kwotę prawie 11,5 mln zł. Zarząd powiatu kontynuować będzie realizację projektów z udziałem środków zewnętrznych – z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020 oraz samorządów gminnych.

Niestety, unijna perspektywa finansowa 2007-2013 już się zakończyła, a uzgodnienia dotyczące Regionalnego Programu Operacyjnego w nowej perspektywie jeszcze trwają, więc na tym etapie budżet nie zawiera zadań finansowanych z tego programu. Łączny udział środków zewnętrznych na inwestycje stanowi ponad 50% ich wartości.

W budżecie zabezpieczono także środki w wysokości 950 tys. zł jako rezerwę na nieprzewidziane wydatki.

W ramach Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego i przy współpracy z samorządem województwa zakończyła się aktualizacja ewidencji budynków i gruntów. W nadchodzącym roku aktualizowane będą dane na terenie miasta Chełmży.

Deficyt budżetowy w roku 2016 wyniesie 129,8 tys. zł i pokryty zostanie w całości ze środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Pomimo tego deficytu będzie to kolejny rok spadku zadłużenia powiatu o 1,5 mln zł, wynikający ze spłaty wcześniejszych obligacji. Na koniec 2016 r. planowane zadłużenie nie przekroczy 11,7% wydatków budżetowych i wynosić będzie niecałe 9 mln zł.

Przygotowany przez zarząd powiatu projekt budżetu na kolejny rok jest budżetem przygotowującym powiat do aplikowania o kolejne środki unijne. Przed nami jeszcze konieczność akceptacji bądź wprowadzenia zmian w przygotowanym projekcie budżetu przez radę powiatu. Nastąpi to prawdopodobnie jeszcze w tym roku.

Mirosław Graczyk Starosta Toruński

Na co wydamy pieniądze inwestycyjne?

Drogi

 • Remont ciągu komunikacyjnego dróg Browina–Grzywna–Sławkowo oraz Chełmża–Dziemiony–Grzegorz
 • Przebudowa drogi Wola–Osówka,
 • Budowa chodnika na trasie Turzno–Papowo Toruńskie oraz w Mierzynku,
 • Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Krobi, •Wsparcie niskoemisyjnej infrastruktury drogowej poprzez wybudowanie ciągów pieszo-rowerowych – przygotowanie inwestycji kolejnych dróg rowerowych w ramach ZIT-u Wojewódzkiego, •Remonty na drogach powiatowych tzw. nakładki – minimum 5 km,
 • W ramach partnerstwa wsparcie inwestycji drogowych na terenie gmin Chełmża i Czernikowo.

Oświata

 • Modernizacja trzech łazienek w internacie Zespołu Szkół, CKU w Gronowie dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • Termomodernizacja części budynku internatu, sali gimnastycznej i łącznika w ZS, CKU w Gronowie,
 • Adaptacja piwnic na potrzeby Zespołu Szkół w Chełmży.

Pomoc społeczna i zdrowie

 • Termomodernizacja budynku DPS w Dobrzejewicach polegająca na częściowej wymianie okien i drzwi oraz wymianie poszycia dachowego,
 • Przygotowanie dokumentacji planowanych inwestycji w trzech domach pomocy społecznej oraz rozpoczęcie budowy nowego obiektu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy,
 • Zakup udziałów w spółce Szpital Powiatowy spółka z o.o. w Chełmży pozwalającej kontynuować proces standaryzacji szpitala.

Inne

 • Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla PSP w Toruniu.