Region otrzymał kolejne dotacje z Unii Europejskiej

Michał Heller z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu uważa, że również po 2023 roku UE będzie nas wspierać dotacjami. (fot. Łukasz Piecyk)

Fundusze Unii Europejskiej to środki finansowe z budżetu Unii, które przeznaczono na wsparcie rozwoju danego regionu. Rozdziela się je według dwóch kategorii: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Różnica między nimi polega na przeznaczeniu.  

Środki z pierwszej grupy to inwestycje, z drugiej – bezpośrednie wsparcie konkretnych podmiotów. Do pierwszej kategorii zaliczymy na przykład wsparcie budowy zakładu przemysłowego, do drugiej podnoszenie kwalifikacji załogi tegoż zakładu – warsztaty, szkolenia itp. Jeśli do pierwszej zaliczymy budowę przedszkola, to w ramach drugiej możemy dofinansować koszty pobytu w nim dzieci, zajęcia edukacyjne albo dopłacić do ich wyżywienia. 

O przyznanie funduszy unijnych ubiegać się mogą wszystkie podmioty posiadające osobowość prawną, ale wyłącznie na drodze konkursu ogłaszanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Osoby prywatne o te środki starać się nie mogą. 

W konkursach mogą brać udział podmioty zainteresowane na przykład: wspieraniem wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, ochroną dziedzictwa kulturowego regionu, zwiększaniem efektywności energetycznej, wsparciem dla imprez kulturalnych, rozwojem innowacyjności przedsiębiorstw, budową i remontami dróg, transportem. 

Na temat konkursów można zasięgnąć informacji w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, gdzie znajduje się specjalny punkt informacyjny, ale także w przedstawicielstwach urzędu w innych miastach (Bydgoszcz, Włocławek, Inowrocław, Grudziądz). Istnieje również możliwość zaproszenia do swojej siedziby konsultanta, który wyjaśni wszelkie zawiłości związane z pozyskiwaniem funduszy UE. 

Województwo kujawsko-pomorskie na lata 2015-2023 dysponuje funduszami rzędu 1 mld 900 mln euro. 

– Na pierwszy rzut oka wydaje się to kwotą ogromną, ale biorąc pod uwagę skalę potrzeb, jest to raczej niewiele – mówi Michał Heller, naczelnik Wydziału Programowania Europejskiego w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu. – Jak dotąd z tej kwoty rozdysponowano już ok. 45 proc. Urząd stara się gospodarować tymi środkami racjonalnie. Ustalamy priorytety potrzeb. Jako że w większości wypadków chodzi o inwestycje długofalowe, ważny jest przemyślany sposób działania. Uważam, że taki hurraoptymizm, jaki obserwujemy w innych województwach, które spożytkowały już wszystkie środki, jest mało racjonalny. 

Przedsiębiorstwa z naszego województwa będą mogły się ubiegać o fundusze z UE jeszcze przez kilka lat. Oferta jest ciągle aktualna, a informacje o konkursach znajdują się na stronie internetowej www.mojregion.eu. 

I jeszcze jedna, istotna kwestia: przyszłość. Fundusze z UE skończą się w roku 2023. Co wtedy? 

– Eksperci uważają, że najprawdopodobniej środki te będą istniały po tej dacie, ale w nieco innej formie – dodaje Michał Heller. – Być może więcej będzie instrumentów finansowych takich jak pożyczki czy poręczenia. Nie wiadomo również, na co owe środki będą przeznaczane: czy nacisk zostanie położony na ekologię czy innowacje? Obecnie trwają prace w ramach tzw. Polityki Spójności 2020+. Wiemy na przykład, że w przyszłości nie będzie składki Wielkiej Brytanii. Może to oznaczać, że Polska otrzyma mniej funduszy, ale nie musi. Przyszłość rysuje się jednak bardzo optymistycznie.